Cailleach, strona 5

55 tekstów – auto­rem jest Cail­leach.

" Gdy przechodzi mnie dreszcz jak ten,lo­dowa­ty a jed­nocześnie gorący ,śro­dek za­lewa mag­ma gorąca , przeg­ry­wająca z otoczką chłodu ,wiem ...że po­woli od­chodzisz. " 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 stycznia 2014, 20:20

Trochę jakby mniej

Lu­bisz kwiaty,Najdroższy
te naj­lep­sze,wiem

Mój kwiat dla Ciebie
mniej obiek­tywnie wyjątkowy
pragnął kwitnąć.

W wa­zonie pośród in­nych sur­real­nych delikatności,myślał
że to je­go pielęgnu­jesz, oddanie

Z cza­sem lis­tki kwiatu ,zaczęły opa­dac,by na no­wo się od­rodzić
Biało-różowo-niebies­kie płat­ki ,zas­tygły
w za­dumie by zro­zumieć

Pętla ko­lorów stała się czarna

Czarną różą ,już bez kolców. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 stycznia 2014, 21:23

Kwaśne

Ty, niedoj­rzałe Ser­ce,nie zawodź
nie ek­splo­duj
Na płatek przeszłości ,drgając
te­raźniej­szości w twarz

Zam­knij dopływy krwi,niech umiera
za­rodek niech się nie przeis­toczy w całko­witość

na­wet gdy­by czuło,że powinno. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2014, 22:03

Piątek

Dziś się z Tobą pożegnałam.
Nie lu­bię pożegnań.

Szkla­ne oczy,wytrę
Łamiącym wy­razem,uśmie­chnę się

Myśl o To­bie szklącą się ,odsunę


Nie pożeg­nałam Cie. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 stycznia 2014, 00:28

Grá

Płatek śniegu, opadł na ziemię.
So­lid­ny,w swo­jej de­likat­ności struk­turze ,
nie roz­to­pił się pod pok­rywą mych dłoni

Zam­knełam go ,szczel­nie .
Znie­czu­liłam na bijące ode mnie ciepło
by po­zos­tał przy mnie .

Mój wyjątko­wy,ulot­ny płatek kwiatu
zap­ragnął być w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 października 2013, 23:15

Aktualnie

Za­pach be­zu,uno­sił się w powietrzu.
Wa­niliowo-mdły smak szar­pał jej usta.
Cień wątpli­wości, przysłonił niebies­kie niebo,
tak jas­ne,że dorówny­wało swoim blas­kiem Słoncu.

Wiatr nadziei i za­pew­nień od­go­nił chmury.
Jej oczy zno­wu się śmiały,ale w ich tęczówkach
zdradziec­ka pew­ność trwała.

Us­ta dławiły się słonym deszczem.
Już nie tyl­ko cień,a burza zak­ryły na pozór niebies­kie niebo,
które szar­pa­ne sprzecznościami ,tak
nap­rawdę jest czarne. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 sierpnia 2013, 01:16

Dusza

Zos­tałam mordercą,katem
Ka­wałek po ka­wałku,od­ci­nam skóre
Z przy­jem­noscią patrzyłam
Jak spływa krew
Żwa­wo,prze­cież do­piero co umarłeś


Two­je pus­te oczy,zamykam
Nie chcę na nie patrzeć
Prze­kuwam klatkę pier­siową nożem,na­jos­trzej­szym ja­ki posiadam
Wyj­mu­je Ci ser­ce,które am­bi­walet­nie biło dla mnie
Biorę je w dłoń,dotykam
Ot­wierasz oczy,one mnie nienawidzą
A prze­cież ja je kiedyś kochałam. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 sierpnia 2013, 15:29

* * *

Mil­czące lus­tro zna wiele tajemnic.
Od­bi­cie nie jest wyraźne.
Oczy szu­kają czys­te­go przebłysku.

Od­bi­cie jest po­dob­ne.Us­ta wyk­rzy­wiają się
w gry­masie.Złość i fa­la kry­tyki,- ref­lekto­ra ,
ustępują trosce.

Wy­cieram dłonią lustro.
Pat­rzysz na mnie,Twój wzrok jest ciepły,wręcz parzy.
Cze­muż więc,mój jest zdys­tanso­wany ?

Two­ja dłoń,de­likat­nie wy­suwa się na przód.
Odłam­ki bru­du,roz­prys­kują się,jak światło.
Pęka szkło,ba­riera między na­mi przes­ta­je być namacalna.
Więź mat­ki i córki,za­cis­nia się. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 maja 2013, 22:42

Myśląc o R.

Za­mieniłaś wszys­tko na nic.
Zat­ra­ciłaś się w swoim wyideali­zowa­nym przypadku,
gu­biąc to co naj­ważniej­sze,poczu­cie włas­nej wartosci
łaknąc wiecej.
Cicho szepczesz,zyskałam.

Od­wra­casz jed­nak głowę gdy na Ciebie patrzę,
od­bi­cie nas rani.
Nie widzisz te­go ? Spójrz,nie od­wra­caj
bez­myślnie głowy.


Pro­sisz o więcej,krzyczysz że kochasz,
nie pat­rz na nas tym des­pe­rac­kim wzrokiem,
nie poz­wo­le Ci
zat­ra­cić się w na­mias­tce szczęścia,-
Two­jej wir­tual­nej utopii. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 lipca 2012, 01:54

- A ja­kie Ty masz marze­nia ?- za­pyta pat­rzac mi w oczy.
- Hmm...dob­re py­tanie.-od­po­wie­dzialam zamyslona.
-To dziw­ne, ludzie po­win­ni zna­lezc od­po­wiedz na to py­tanie w prze­ciagu mi­nuty.To znaczy,ze ma­lo mys­lisz o sobie.
-Zaw­sze chciałam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 czerwca 2011, 20:24
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria