Cailleach, strona 4

55 tekstów – auto­rem jest Cail­leach.

Dzięki, ma­gii fo­tog­ra­fi wspom­nienia stały się na­macal­ne.Przez wiele lat do­ceniałam i pielęgno­wałam każde z nich,sta­ran­nie i z naj­większą ra­dością ot­wierałam al­bum.Gdy jed­nak od­szedłes ,by tworzyc no­wy al­bum,juz tyl­ko swój... mi zbrakło od­wa­gi by pielęgno­wać..nasz.Cze­kam na mo­ment ,gdy wrócisz i ra­zem włożymy nową fotografię.

M. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 września 2014, 19:26

Stałam się suką.Przy nodze swe­go pa­na ,wier­nie i nieus­tannie leżałam.Pis­kli­wym głosi­kiem pro­siłam o uwagę by za chwilę dos­tać z no­gi kap­ciem,ko­lej­ny raz..Uciekałam w kąt,nie na długo,tak w sam raz, by wrócić za chwilę po ko­lej­ny raz.Pod­ku­liłam ogo­nek i dziel­nie trwam,nie przy Pa­nu lecz ka­ta dniach


| Nie do­puście nig­dy by pro­cent Wasze­go po­niżenia ilus­tro­wał po­wyższą myśl | 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 września 2014, 19:56

Powieszona nadzieja

Pękła we mnie ta ciecz
Wszys­tko wypłyneło.
Dwie godzi­ny,nieus­tannie ciekło.

Gwoździem, sól prze­biłeś ,O
Bez­duszny ,Zba­wicielu !

Twój chichot ,po­derżnął mój ból
Scaląjąc mnie w niepełną całość
Dłońmi, nig­dy nieza­pom­niany żal. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 września 2014, 05:30

Sirrius

Ta­ka krucha
się stałam

niez­darna i
przewidywalna

Niczym żeb­rak ,
zaczełam wy­ciągać ręce ku Tobie

skulona

nie pot­ra­fię wstać,ale
pod­noszę wzrok by spot­kać Ciebie

od­kochal­ny głaz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 września 2014, 03:07

Dla mnie

Roz­ma­zuje się ob­raz
On,mnie pie­cze
Zli­zuję ten słony tru­nek
Dławię się.

Do­tykam tej twarzy,
opuszczam dłonie
za­cis­kam je w pięśći
Bezpieczniej.

Ot­wieram oczy,one mają żal
duży i pełny
pat­rzą na mnie z niena­wiścią

Przepraszam. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 sierpnia 2014, 17:23

Pozorna

Jes­teś,tuż obok
Tu­lisz,moją dłoń

delikatnie

Szep­czesz , : jes­teś wszystkim.
Pat­rzysz na mnie jak na naj­droższy Skarb.

Tu nie ma miej­sca na 
wza­jem­ne pre­ten­sje
nieporozumienia

od­chodzą w dal.

Jes­teśmy wszys­tkim,nasza fi­zyczność do­sięga naj­wyższe cząstki szczęścia.
Drżę.

Śmiejąć się,krzyczysz :
To tyl­ko marze­nie !

Ale ja na­dal wierzę. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 lipca 2014, 02:32

Ostatecznie

Lu­bię cierpieć.
Lu­bię,gdy to Ty krzywdzisz.
Łzy,jak od­ku­pienie ludzi grzesznych,
sca­lają mi duszę.

Lu­bisz moj ból,moją pokutę.
Lu­bisz,gdy czołgam się
po cier­niach lek­ko­myślnośći ,
gdy wy­mie­rzasz ba­tem ko­lej­ny cios.


Lu­bimy na siebie pat­rzeć ,
tkwiąc w tym bez­na­miętnym bezruchu.


Lu­bię, gdy wy­mie­rzasz mi cios.
Już nie płaczę. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 maja 2014, 03:06

Kreska

Chcę krzyczeć
Zep­chnąć war­stwę żalu w ot­chłan butelki.

Po­woli wczuc sztywną radość
Zam­knac oczyć

Chcę krzyczeć.
Pod­nieść głowę ,zniszczyć ten gry­mas twarzy

Niech to spłynie w środku
Niech się oduczę.

Chcę krzyczeć.
Niech wiedzą,że już mnie nie kochasz

Chcę krzyczeć 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 maja 2014, 19:44

" Od dziec­ka bałam się pot­worów, dopóki w mro­ku no­cy nie uj­rzałam włas­nej twarzy i tych bez­na­miętnie spoglądających zielo­nych oczu."

Odtwórz  

myśl • 10 kwietnia 2014, 22:35

Gdy mi wyz­nał,że to zro­bił ,zam­knełam oczy i po­liczyłam do dziesięciu,następnie pod­niosłam wzrok i uśmie­chnełam się drwiąco.Obojętność,która za­lała mo­je ciało,nies­podziewa­nie stała się mi­le widzianym gościem.Nie chciałam by odeszła,pragnęłam by stałą się cześcią mnie.

Niech to co dla nas niewyob­rażal­ne nie sta­je się cześcią życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lutego 2014, 23:51
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria