Cailleach, strona 3

55 tekstów – auto­rem jest Cail­leach.

Ani jedna

Już nie biegnę
nie krzyczę
ani
nie wątpię

jes­tem kwiatem polnym
nig­dy nie będę uni­kato­wym tulipanem
jes­tem chwas­tem ,czar­nym
bez ko­lorów

zry­wając mnie na chwi­le ,wsta­wiasz do słoika
wychy­lam się lekko
cze­kam na wodę
da­jesz tyl­ko gram
przeżyję

pat­rzysz na mnie,na Twoim ok­nie pre­zen­tuję się pra­wie ideal­nie
wychy­lam kwiat ,brud­nożółte z fiole­towy­mi żyłka­mi oczy
spo­log­li­wie ,pod­noszę

pod­le­wasz mnie po trochu,dając mi miłość
w myślach ,od­dając się cieniom swo­jej przeszłości
swoim ideal­nym kwiatom

chwast wyrzuczasz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 stycznia 2015, 22:26

Zapomniałam

Za­pom­niałam o Tobie,
skraw­ku DNA.
Nie szu­kałam,nie chciałam
od­na­leźć naj­mniej­szej cząstki w sobie.

Nig­dy więcej.


Myśli,jak wszys­tko z cza­sem, wyblakły.
Żyłam,bo chciałam żyć !
Niejed­nokrot­nie,sta­wiając niepew­nie krok do przodu.
I on z cza­sem,stał się całkowity.
Nie miał wyboru.

In­tuic­ja,niefor­tunny impuls
nie wiem
przedstawił [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 grudnia 2014, 01:24

Dlacze­go, gdy Ty wyrzu­casz mnie ze swo­jego życia, ja nie mogę przes­tać czuć,że cze­ka na Nas ko­lej­ny roz­dział? Pi­sany szczęściem, nie krzywdą.

/Niebo znów czar­nej­sze niż zwyk­le i ja­koś tak zim­niej / 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 listopada 2014, 02:04

Blue

Krop­la za kroplą
rzu­ca się w dół
Płynie bys­trym stru­mieniem
ku kąci­kom ust

Dot­knij,mej twarzy
proszę
To prze­cież tyl­ko je­den raz

Zrzuć, ojętności kaj­da­ny
Ubierz moją miłość

ten os­tatni raz.. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 października 2014, 18:50

4 dni

Zbudziłam się
z ot­warciem oczu
zniknął ciężar

Poczułam się lekko
Po­wieki suche
Przes­tały się za­mykać

Uśmie­chem przy­witałam poranek.

To był dob­ry dzień

Już nie tęsknię

Kochanie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 października 2014, 01:09

"Z za­kocha­nych oczu czy­ta się jak z ot­wartej książki.Na­wet wte­dy gdy treść by­wa nielo­giczna. " 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 października 2014, 21:14

"Gdy miłość umiera,po­zos­tają nam marze­nia " 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 października 2014, 00:45

Bursztyn

Stałeś się moją naj­gor­szą weną
Wy­doby­wającą się z naj­ciem­niej­szych la­biryntów

wyob­raźni

Do­tykam się, chcę szar­pać
Chce utonąć

Może wte­dy byś wrócił

Na­dal Kocha­nie, nie umiem pływać 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 października 2014, 16:14

5 Październik

Po­wie­działeś mi dziś ,że mnie nie kochasz.
Tak pros­to i szybko.

Nie zat­rzy­małam się,szłam dalej
by w za­ciszu włas­nej sy­pial­ni się połamać.

Przeczy­tałam ,' nie pisz więcej' ,
napisałam.

Wy­cierając , żal z po­liczków
pro­siłam o szansę !

Ile ra­zy muszę um­rzeć , byś mnie po­kochał ? 

Og­la­dając , nasze fo­tog­ra­fie
krzyczę w głos 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 października 2014, 18:10

Pod myślami

Niemożliwe
A jed­nak chętne

Mo­je od­czu­cia niez­mien­ne
Gnają przed siebie

Ku Tobie
Ku morza ciszy

By zlać się w całość
na pias­kach plaży

wspólnie


zasnąć 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 października 2014, 03:51
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria