Cailleach, myśli

15 tekstów (myśli) – auto­rem jest Cail­leach.

Chciałam przes­tać myśleć.Strach po­woli pa­raliżuje ł mo­je ciało,uniepełnos­praw­nia moją duszę. To do­piero kil­ka godzin,gdy ka­zał mi za­mil­knąć,a czuję jak­bym wy­piła litr żalu z do­mie­szką lęku o naszą przyszłość. Boję się, że  [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2015, 02:26

"Ukocha­nemu , Ma­teu­szo­wi " 

Ile można cze­kać na ko­goś, kto nie cze­ka na Ciebie ?
Mówisz , "prze­cież ,wróciłem ..wyszedłem na chwi­le " ,ale ty­kające wskazówki ze­gara ,za­mieniły się w dni ,a ser­ce niedaw­no zszy­te zno­wu puściło szwy .

Nie mar­tw się ,możesz iść ,już nie cze­kam u drzwi Two­jego serca 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 kwietnia 2015, 22:28

Zni­kasz z oczu , znik­nij , i z ser­ca . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 marca 2015, 09:40

Dlacze­go, gdy Ty wyrzu­casz mnie ze swo­jego życia, ja nie mogę przes­tać czuć,że cze­ka na Nas ko­lej­ny roz­dział? Pi­sany szczęściem, nie krzywdą.

/Niebo znów czar­nej­sze niż zwyk­le i ja­koś tak zim­niej / 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 listopada 2014, 02:04

"Z za­kocha­nych oczu czy­ta się jak z ot­wartej książki.Na­wet wte­dy gdy treść by­wa nielo­giczna. " 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 października 2014, 21:14

"Gdy miłość umiera,po­zos­tają nam marze­nia " 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 października 2014, 00:45

Dzięki, ma­gii fo­tog­ra­fi wspom­nienia stały się na­macal­ne.Przez wiele lat do­ceniałam i pielęgno­wałam każde z nich,sta­ran­nie i z naj­większą ra­dością ot­wierałam al­bum.Gdy jed­nak od­szedłes ,by tworzyc no­wy al­bum,juz tyl­ko swój... mi zbrakło od­wa­gi by pielęgno­wać..nasz.Cze­kam na mo­ment ,gdy wrócisz i ra­zem włożymy nową fotografię.

M. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 września 2014, 19:26

Stałam się suką.Przy nodze swe­go pa­na ,wier­nie i nieus­tannie leżałam.Pis­kli­wym głosi­kiem pro­siłam o uwagę by za chwilę dos­tać z no­gi kap­ciem,ko­lej­ny raz..Uciekałam w kąt,nie na długo,tak w sam raz, by wrócić za chwilę po ko­lej­ny raz.Pod­ku­liłam ogo­nek i dziel­nie trwam,nie przy Pa­nu lecz ka­ta dniach


| Nie do­puście nig­dy by pro­cent Wasze­go po­niżenia ilus­tro­wał po­wyższą myśl | 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 września 2014, 19:56

" Od dziec­ka bałam się pot­worów, dopóki w mro­ku no­cy nie uj­rzałam włas­nej twarzy i tych bez­na­miętnie spoglądających zielo­nych oczu."

Odtwórz  

myśl • 10 kwietnia 2014, 22:35

Gdy mi wyz­nał,że to zro­bił ,zam­knełam oczy i po­liczyłam do dziesięciu,następnie pod­niosłam wzrok i uśmie­chnełam się drwiąco.Obojętność,która za­lała mo­je ciało,nies­podziewa­nie stała się mi­le widzianym gościem.Nie chciałam by odeszła,pragnęłam by stałą się cześcią mnie.

Niech to co dla nas niewyob­rażal­ne nie sta­je się cześcią życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lutego 2014, 23:51
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria