Cailleach, teksty z kwietnia 2015 roku

7 tekstów z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

Nie umiałam jej pomóc.Pat­rząc na jej twarz każde­go dnia , widziałam ból ,który nie ustępo­wał ,a z każdym mi­jającym dniem roz­wi­jał się w jej wnętrzu niczym dziec­ko, które jej pot­rze­buje by żyć. [...] — czytaj całość

anegdota • 27 kwietnia 2015, 22:36

Opium

Chciałabym Ci po­wie­dzieć , jak bar­dzo Cię kocham
Ile znaczą dla mnie , Two­je oczy ,ile Two­je dłonie
a Two­je ser­ce ,po­nad wszys­tko ... tyl­ko objąć je pragnę

Otu­lić je płat­ka­mi białych róż, całować Two­je us­ta
pól-uśmie­chem szep­tać do ucha
Mój Skarbie..
I nig­dy więcej , nie poz­wo­lić odejść
Zam­knąć w mo­jej klat­ce ,te­raźniej­szych wspomnień 

wiersz • 25 kwietnia 2015, 18:36

Czekam

Była burza, og­romna burza
Pioru­ny, bez­li­tośnie tra­fiały we mnie
mój ból , To­bie ob­cy
otu­lał moją szyję

Burza ucichła.
Niebo na­dal pochmur­ne ,
cicho płakało
wśród ludzi ,sa­mot­ne
swo­jego szczęścia szu­kało . 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2015, 00:52

Chciałam przes­tać myśleć.Strach po­woli pa­raliżuje ł mo­je ciało,uniepełnos­praw­nia moją duszę. To do­piero kil­ka godzin,gdy ka­zał mi za­mil­knąć,a czuję jak­bym wy­piła litr żalu z do­mie­szką lęku o naszą przyszłość. Boję się, że  [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2015, 02:26

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 19 kwietnia 2015, 22:35

"Ukocha­nemu , Ma­teu­szo­wi " 

Ile można cze­kać na ko­goś, kto nie cze­ka na Ciebie ?
Mówisz , "prze­cież ,wróciłem ..wyszedłem na chwi­le " ,ale ty­kające wskazówki ze­gara ,za­mieniły się w dni ,a ser­ce niedaw­no zszy­te zno­wu puściło szwy .

Nie mar­tw się ,możesz iść ,już nie cze­kam u drzwi Two­jego serca 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 kwietnia 2015, 22:28

31

Na­dal myślę, o tym co mo­je ser­ce
za­mor­do­wał
Szty­lety, szty­lety
Ich me­taliczny smak pokochał

Wy­mie­rzył karę, moją miłość
za­mor­do­wać
Ku ucie­sze, błęki­tu je­go oczu, moje
w morzu pochować 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 kwietnia 2015, 19:25
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria