Cailleach

55 tekstów – auto­rem jest Cail­leach.

Nieznajomy

Spot­ka­li się po ro­ku
tam gdzie poz­na­li
ob­cy so­bie, chłodem się przy­wita­li

przy­pad­ko­we spot­ka­nie
a ile emocji
dla niej wil­gotne oczy,a
dla niego ,a dla niego
nic 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 czerwca 2016, 21:31

Później

minął rok,a jak­by se­kun­da
Two­ja twarz rozpływa się w lustrach

miś już Tobą nie pachnie
do snu mnie utu­la niezdarnie

na zdjęcia już nie patrzę
obojętności kłódki, założyłam na nie 

A wszys­tko to te­mu, że
Ser­ce pus­tsze o ki­log­ram uczu­cia

już nie bi­je tak samo 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 czerwca 2016, 02:11

(nie) zdrada

Zdradziłam Cię we śnie
Nie po­wie­działam mu 'nie'
Poz­wa­lałam się do­tykać
Ciało swo­je zdobywać

Ty,le­niwie paląc fajkę
Spoglądałeś na nas uk­radkiem
Nie widziałeś w tym nic złego
Uśmie­chając się,wyszep­tałeś : 
Trwaj w swo­jej wyob­raźni,da­lej
Ja też nie istnieję,Kochanie

Zapomnij 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 grudnia 2015, 00:23

7.11.15

Nie wiem czy go kocham
pro­cen­ty przy­pomi­nają mi siłę
uczucia

Gdy me us­ta są spro­cen­to­wane
myślę o Tobie
cza­sami częsciej
cza­sami rzadziej

Wróciłbyś do mnie,o moj ukochany
by na no­wo poz­nać siebie
za­pom­nieć krzywdę,wyrządzo­ne wspólnie
rany


Czas ucieka,jak sza­leniec
z wa­riat­ko­wa
wrócisz kiedyś do mnie
odzys­kaw­szy wol­ność
cicho zapłacesz 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 listopada 2015, 00:06

Maria

Mie­szam pe­nicy­linę z wodą
uk­radłam ją Pa­nu
ko­per węgier­ski zer­wałam
do­dam go do róży kwiatu

Kwias­tostan li­py,po­siekam cienko
za­parzę Ci ,już zaraz
by­lebyś się nie trząsł

Pij,mo­je dziec­ko
Zbierz siły ,proszę
Nie zos­ta­wiaj mat­ki samej
w te­go życia horrorze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 sierpnia 2015, 23:17

12.08.2015

Pięć miesięcy minęło.
Odez­wał się ,tak spontanicznie
jej twarz ob­lała się ra­dos­nym uśmiechem
tak szcze­rym,że na sa­mo wspom­nienie pęka mi serce.

Pop­ro­sił o zdjęcia,nie by­le ja­kie,ale
ich wspólne
Godzinę po­nad je wy­syłała,spoglądając na zdjęcia rozmarzona
swo­je szczęście znalazła

Z cichą nadzieją, cze­kała na rozwój zdarzeń
Rozwój nie nastąpił,cofnęła się w cza­sie
do 31 Pażdzier­ni­ka i głośno zapłakała.

Potwór chciał tyl­ko zdjęcia,
sól py­ta 'dlacze­go' ,
du­mam ra­zem z nią ,osuszając jej czer­wo­ne policzki 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 sierpnia 2015, 02:12

Morena

Jes­tem pew­na, że nie jes­tem go­towa
na no­wy romans
na no­wego słowa
na je­go oczy
ani je­go usta

bo wciąż pa­miętam te sta­re, mi­mo że
brudne
na­dal moc­no we mnie zakopane 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 lipca 2015, 14:19

Zadławiłam się

Mój kat ,ze­gar
znów zą każdym kro­kiem
głośno tyka
tik tak
tik tak

Niema­terial­ny skarb ,z prędkością światła
roz­ma­zuje moją przyszłość
tik tak
tik tak
za­biera mi miłość

Tik tak
tik tak
tik tak

Od­szedłeś ,mój Ukocha­ny
tik tak
tik tak 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 maja 2015, 01:19

Adenium

Jes­tem jak kwiat pus­ty­ni,łaknę wo­dy
a może nie pot­rze­buję jej do pełnej swo­body ? 
Stworzo­na by żyć wśród pia­chu ,swo­je korze­nie podcinam
Słońce ,prze­cież może mnie za­bić

Czy poz­wo­lisz mi zak­witnąć ?
Róży pus­tynnej dać miłość
przed tym złem
i
cieniem ,uchronić

prze­cież można mnie kochać

nie chce być już pod­le­wana łzami 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2015, 01:38

Nie umiałam jej pomóc.Pat­rząc na jej twarz każde­go dnia , widziałam ból ,który nie ustępo­wał ,a z każdym mi­jającym dniem roz­wi­jał się w jej wnętrzu niczym dziec­ko, które jej pot­rze­buje by żyć. [...] — czytaj całość

anegdota • 27 kwietnia 2015, 22:36
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria